Ugovor o Korišćenju

Tokom korišćenja usluga Internet prodavnice preduzeća "PMP" doo, primenjuju se dole navedeni uslovi prodaje (u daljem tekstu „Uslovi prodaje“), kao i svi važeći zakoni Republike Srbije.

Preduzeće "PMP" doo, ul. Kralja Petra I br.115, Zvečan, MB: 09341617, PIB: 103224906, maloprodaja ul. Kralja Petra I br.62, Zvečan (u daljem tekstu Prodavac), zadržava pravo promene Uslova prodaje u bilo kom trenutku. Sve promene postaju važeće trenutkom objave na internet prezentaciji www.mojafarbara.rs i odnose se na sve posetioce prezentacije. Korišćenjem usluga internet prodavnice Prodavca prihvatate Uslove prodaje. Ukoliko se ne slažete sa Uslovima prodaje, nemojte koristiti ovu prodavnicu niti preko nje obavljati kupovinu. Naručivanjem artikala u internet prodavnici Prodavca, smatra se da ste prihvatili Uslove prodaje i da ste stupili u ugovorni odnos sa Prodavcem za tačno određeni proizvod koji naručujete. Ugovorni odnos je pravno obavezujući sve do obostranog ispunjenja ugovornih obaveza.

Pravno ili fizičko lice koje naručuje artikle u internet prodavnici Prodavca je Kupac.

Podaci o artiklima

Svi podaci o artiklima predstavljeni su na internet prezentaciji u skladu sa tehničkim karakteristikama proizvođača. Na zahtev kupca, moguće je dostaviti dodatne informacije o artiklu.

Grafička predstava artikla na internet prezentaciji ne mora u potpunosti odgovarati artiklu koji je naručen. Ovo se posebno odnosi na nijanse boja, zato što vizuelni izgled digitalnog koda nijanse određene boje ne mora biti identičan nijansi te boje u realnosti, imajući u vidu kvalitet i podešavanja monitora na računaru Kupca i razlike u individualnoj percepciji boja. U slučaju ovako opisanog neslaganja, između isporučenog i artikla prikazanog na internet prezentaciji, ne radi se o nedostatku artikla. S’toga, Kupcu preporučujemo kupovinu nijansiranih boja u prodavnici lociranoj u ul. Kralja Petra I br.62, Zvečan, gde se na licu mesta može videti realna nijansa boje.

Podaci o artiklima (opis, nijansa, tehničke karakteristike, cena i td.) predstavljeni na internet prezentaciji Prodavca podložni su tehničkim nepravilnostima. nepravilnostima u radu prezentacije, štamparskim greškama itd. U slučaju uočljivih grešaka i/ili nedostataka u pogledu podataka o artiklima prikazanim na internet prezentaciji, Prodavac zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora.

Poslovna sposobnost i podaci o ličnosti

Prihvatanjem Uslova prodaje Kupac se obavezuje da dostavi istinite i potpune podatke o sebi, izjavljuje da je poslovno sposoban, da je stariji od 18 godina, i da ne postoje zakonske smetnje za kupovinu artikala od Prodavca na njegovoj internet prodavnici.

Prikupljanje i zaštita ličnih podataka kupaca

Prodavac se obavezuje se da će čuvati privatnost ličnih podataka svih svojih Kupaca. U pogledu ličnih podataka, Prodavac prikuplja samo najosnovnije podatke o Kupcima i podatke koji su potrebni za pružanje adekvatne usluge (ime i prezime, e-mail, broj telefona i adresu dostave). Svi podaci o kupcima se čuvaju kao najstoža poslovna tajna, a samo zaposleni kojima su ti podaci neophodni za pružanje usluge kupcu imaju pristup tim podacima. Radnici Prodavca su obavezani na poštovanje odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012).

Korišćenjem internet prodavice Prodavca saglasni ste da podaci i informacije koje ste dali prilikom naručivanja budu dostupni na uvid onima kojima su ti podaci neophodni za pružanje usluge, u skladu sa ovim Uslovima prodaje.

Kupoprodaja

Artikli se kupuju izborom Kupca, upotrebom menija, popunjavanjem elektronskog obrasca i prihvatanjem Uslova prodaje. Svaki artikal na prezentaciji je detaljno opisan, sa navedenom količinom u pakovanju i navedenom cenom. Cena svakog pojedinačnog artikla u ovoj  internet prodavnici je data u dinarima sa uračunatim PDV-om. Cena transporta nije uključena u cenu proizvoda.

Plaćanje naručenih artikala se obavlja elektronskim putem na poslovni račun Prodavca. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku kada Prodavac primi izveštaj o uplati porudžbine na poslovni račun. Po prijemu uplate, Prodavac će elektronskim putem obavestiti kupca o porudžbenici i izvršenoj uplati.

Ukoliko se artikal koji je poručen ne nalazi trenutno na zalihama, Prodavac će obavestiti Kupca o raspoloživosti artikla i roku u kojem će artikal biti isporučen. Naručeni artikal Prodavac isporučuje u roku ne dužem od 5 radnih dana. Ako je Kupac artikal platio, a artikal se ne nalazi trenutno na zalihama, i/ili ukoliko artikal nije moguće moguće pravovremeno isporučiti, Prodavac će u roku od 3 radna dana obavestiti Kupca i vratiti mu uplaćena sredstva. U slučaju povraćaja uplate, kupac je odgovaran za tačnost i istinitost dostavljenih podataka, jer će povrat novca biti izvršen u skladu sa podacima koji su dostavljeni.

Provera statusa porudžbine

Status svoje narudžbenice Kupac može proveriti elektronskom poštom slanjem upita na webprodaja@mojafarbara.rs. ili proverom na odgovarajućoj stranici internet prodavnice.

Isporuka i prijem

Predstavljene artikle je moguće poručiti za isporuku na teritoriji Republike Srbije, uključujući i AP KiM. Na teritoriji Republike Srbije isporuka se obavlja kurirskom službom.

Cena isporuke nije uračunata u cenu proizvoda. Isporuku plaća Kupac. Prodavac se obavezuje da će naručeni artikal isporučiti najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana prispeća uplate. Isporuka se obavlja u skladu sa uslovima pružanja usluga dostavne službe, a roba se smatra isporučenom u trenutku predaje artikala kupcu.

Ukoliko dostavna služba ne isporuči artikal koji je upućen Kupcu zbog netačne adrese navedene u porudžbenici, Kupac će o tome biti obavešten elektronskom poštom. Kupcu će biti omogućeno da se kupljeni artikal ponovo isporuči na željenu adresu (troškove isporuke snosi Kupac) ili da kupljeni artikal preuzme na adresi Prodavca.

Prilikom prijema naručenog artikla, Kupac je dužan potpisati dokumentaciju o isporuci, čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen. Prodavac zadržava pravo da naručeni artikal ne isporuči u ugovorenom roku ukoliko je u tome sprečen iz razloga više sile (prirodne i nepogode izazvane ljudskim faktorom, nestašicom proizvoda na tržištu itd.), i u tom će slučaju obavestiti Kupca elektronskom poštom ili drugim sredstvom komunikacije u najkraćem mogućem roku.

U slučaju da Kupac odbije preuzimanje naručenog artikla ili na drugi način spreči izvršenje isporuke, rizik od oštećenja ili slučajne propasti prelazi na Kupca istekom roka za isporuku.

Nedostatci na artiklu

Prodavac nije odgovoran za oštećenja nastala prilikom isporuke artikala dostavnom službom.

Prodavac nije odgovoran  za oštećenja nastala upotrebom koja nije u skladu sa tehničkim uputstvima proizvođača, ili korišćenja neispravne ili neadekvatne opreme Kupca.

U slučaju nedostataka na samom artiklu koji je nastao pre isporuke Kupcu, Kupac može raskinuti ugovor samo ako je sa Prodavcem ugovorio naknadni primereni rok za ispunjenje Ugovora.

Reklamacije

U skladu sa članom 56 stav 1 Zakona o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS broj 62/2014), Kupac može da izjavi reklamaciju. Za robu kupljenu u ovoj internet prodavnici Kupac može da izjavi reklamaciju pisanim putem na adresu elektronske pošte reklamacije@mojafarbara.rs, slanjem preporučene pošiljke na adresu ul. Kralja Petra I br.62, Zvečan, ili slanjem fax-a na broj +38128665881 uz dostavu računa na uvid. Reklamacija se ne može izjaviti zbog neobaveštenosti. Svi proizvodi u ovoj internet prodavnici su detaljno opisani sa svim karakteristikama, načinom primene i cenom. Grafička predstava artikla na internet prezentaciji ne mora u potpunosti odgovarati artiklu koji je naručen. Ovo se posebno odnosi na nijanse boja i završnog fasadnog maltera, zato što vizuelni izgled digitalnog koda nijanse određene boje ne mora biti identičan nijansi te boje u realnosti, imajući u vidu kvalitet i podešavanja monitora na računaru Kupca i razlike u individualnoj percepciji boja. U slučaju ovako opisanog neslaganja, između isporučenog i artikla prikazanog na internet prezentaciji, ne radi se o nedostatku artikla. S’toga, Kupcu preporučujemo kupovinu nijansiranih boja u prodavnici lociranoj u ul. Kralja Petra I br.62, Zvečan, gde se na licu mesta može videti realna nijansa boje, ili upoređenjem izabrane nijanse sa nijansom u štampanom katalogu kod angažovanog izvođača radova. Reklamacija se ne može izjaviti na nijansu boje ili nijansu završnog fasadnog matera, koja je kupljena na ovoj internet prezentaciji putem aplikacije za on-line nijansiranje.

Po prijemu reklamacije, a najkasnije u roku od osam dana, Prodavac će pismenim putem obavestiti kupca o prijemu iste, na način na koji kupac izrazi želju da primi odgovor, bilo elektronskim putem na navedenu adresu elektronske pošte, slanjem fax-a na navedeni broj, ili slanjem štampanog dokumenta na navedenu adresu. U obaveštenju o prijemu reklamacije Kupac će biti informisan da li je njegova izjava o reklamaciji osnovana ili nije i da li se prihvata ili ne. U slučaju da se reklamacija prihvata, Kupac će u obaveštenju dobiti jasan predlog o načinu izvršenja i roku izvršenja reklamacije, koji neće biti duži od petnaest dana od dana prijema reklamacije. Da bi se odluka o izvršenju reklamacije sprovela u zakonskom roku, Kupac mora dostaviti Prodavcu saglasnost u pisanoj formi o predloženom načinu i roku izvršenja reklamacije.

Reklamacija u slučaju greške Kupca

Ukoliko Kupac pogrešno naruči artikal na internet prodavnici Prodavca, obavezan je da pismeno obavesti Prodavca o greški na jedan od napred navedenih načina. Kupac je obavezan da artikal koji je kupio uz originalni račun, vrati Prodavcu na napred navedenu adresu, o svom trošku bez ikakvih oštećenja. U slučaju reklamacije proizvoda koji se prodaju u ovoj internet prodavnici u tečnom stanju, u skladu sa čl. 37. stav 1. tačka 3. Zakona o zaštiti potrošača Republike Srbije (Sl. Glasnik RS broj 62/2014) proizvod mora biti i u originalnoj, neoštećenoj ambalaži i neupotrebljavan. Po prijemu proizvoda, ukoliko su vraćeni proizvodi originalnoj, neoštećenoj ambalaži i neupotrebljavani, Prodavac će postupiti u skladu sa odlukom o izvršenju reklamacije.

Reklamacija u slučaju greške Prodavca

Ukoliko Prodavac isporuči artikal koji Kupac nije poručio ili isporuči artikal koji ne odgovara tehničkim specifikacijama datim na internet prezentaciji Prodavca, Kupac je dužan da obavesti Prodavca o greški na jedan od napred navedenih načina. Kupac je dužan da artikal koji je isporučen uz originalni račun, vrati Prodavcu na napred navedenu adresu,  o trošku Prodavca. Po prijemu proizvoda, ukoliko su vraćeni proizvodi u originalnoj, neoštećenoj ambalaži i neupotrebljavani, Prodavac će postupiti u skladu sa odlukom o izvršenju reklamacije.

Reklamacije u slučaju oštećenja prilikom transporta

Ukoliko Vam je pošiljka stigla oštećena, neophodno je da u roku od 24 sata kontaktirate kurirsku službu koja je isporučila pošiljku, kako bi napravili zapisnik i ispostavili potraživanja kuriru za naknadu nastale štete.

Vraćanje uplate Kupcu

Povraćaj sredstava koje je Kupac uplatio, u slučaju izvršenja reklamacije, Prodavac obavlja bezgotovinski, prenosom novčanih sredstava na tekući račun Kupca.

Odustanak od ugovora

U skladu sa čl. 28 Zakona o zaštiti potrošača Republike Srbije (Sl. Glasnik RS broj 62/2014) Kupac ima pravo na odustanak od ugovora u roku od 14 dana od dana kada artikal dođe u državinu kupca. Pravo na odustanak od ugovora se stiče popunjavanjem i predajom obrasca odustanka od ugovora, i slanjem istog na adresu PMP doo, ul. Kralja Petra I br.115, Zvečan, na fax +38128665881, ili elektronskim putem na adresu reklamacije@webprodaja.rs. Odmah po dobijanju obrasca odustanka od ugovora, Prodavac će u pisanoj formi obavestiti kupca o prijemu istog, na način i metodom koju je kupac izabrao. U skladu sa čl. 37. stav 1. tačka 3. Zakona o zaštiti potrošača Republike Srbije (Sl. Glasnik RS broj 62/2014) Kupac nema pravo na odustanak od ugovora u slučaju kupovine nijansirane boje ili nijansiranog završnog fasadnog maltera, jer se navedeni artikal priprema/proizvodi prema posebnim zahtevima Kupca i jasno je personalizovan u skladu sa zahtevom Kupca iznetim u porudžbenici.

 Ako isporuka nije izvršena pre prijema obrasca o odustanku od ugovora, uplaćena sredstva će biti vraćena Kupcu, upotrebom istih sredstava plaćanja koje je Kupac koristio prilikom uplate. Ako je obrazac o odustanku od ugovora primljen po izvršenoj isporuci, Kupac može odustati od ugovora ako je predhodno platio dostavljene artikle i troškove isporuke kurirskoj službi. Odmah po dobijanju obrasca odustanka od ugovora i originalnog računa, Prodavac će u pisanoj formi obavestiti kupca o prijemu istih, na način i metodom koju je kupac izabrao, uz naznaku da je Kupac obavezan podmiriti troškove pakovanja i vraćanja neoštećene robe Prodavcu. U slučaju odustanka od ugovora pri kupovini proizvoda koji se prodaju u ovoj internet prodavnici u tečnom stanju, u skladu sa čl. 37. stav 1. tačka 5. Zakona o zaštiti potrošača Republike Srbije (Sl. Glasnik RS broj 62/2014) proizvod mora biti i u originalnoj, neoštećenoj ambalaži.

Kupac je u obavezi da vrati isporučenu robu najkasnije u roku od četrnaest dana od dana prijema obrasca o odustanku od ugovora. U suprotnom nije moguće odustati od ugovora.

Po prijemu proizvoda, ukoliko su proizvodi vraćeni u zakonskom roku, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, uplaćena sredstva će biti vraćena Kupcu upotrebom istih sredstava plaćanja koje je Kupac koristio prilikom uplate.

Dostava se smatra izvršenom u trenutku kada dostavna služba preda proizvod Kupcu. Povraćaj robe se smatra izvršenim u trenutku kada dostavna služba preda vraćeni proizvod Prodavcu.

Neposredno oglašavanje

Prodavac daje Kupcu mogućnost izbora uključivanja na lista prijema reklamnih obaveštenja. Reklamna obaveštenja se šalju samo onim Kupcima koji su  izričito pristali na oglašavanje telefonom, faksom, elektronskom poštom ili drugim sredstvima komunikacije na daljinu. Prodavac će, pre nego što učini oglašavanje određene robe ili usluge, na jasan i nedvosmislen način, na srpskom jeziku, obavesti potrošača o komercijalnoj svrsi aktivnosti. Kupac se u svakom trenutku može odjaviti sa liste prijema reklamnih obaveštenja.

Obaveštenja

Kupovinom artikala na internet prodavnici Prodavca, Kupac potvrđuje da je blagovremeno obavešten o:

  • Osobinama i karakteristikama artikala
  • Neslaganjima koja se mogu javiti u slučaju naručivanja nijansi boja i nijansi završnog fasadnog maltera
  • Adresi na kojoj Prodavac posluje, drugim podacima koji su značajni za utvrđivanje identiteta Prodavca, i adresi na koju Kupac može da uputi žalbe i pritužbe
  • Prodajnoj ceni  i troškovima isporuke
  • Načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja ugovornih obaveza, i načinu na koji se postupa po pritužbama Kupaca
  • Pravu Kupca na odustanak od ugovora pod uslovima koji su propisani Zakonom
  • Uslovima za odustanak od ugovora
  • Stanju da predajom porudžbine Kupac stupa u ugovorni odnos sa Prodavcem i da uživa zaštitu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača
  • Odredbama ovih Uslova prodaje i da se Uslovi prodaje primenjuju na ugovorni odnos između Kupca i Prodavca
  • Mogućnosti sporazumnog  tj. vansudskog rešavanja eventualnog spora odnosno proceduri za slanje i rešavanje reklamacija.

Prelazne i završne odredbe

Prodavac zadržava pravo jednostrane izmene Uslova prodaje bez prethodne najave. Sve proizvode naručene putem internet prodavnice, Prodavac će isporučiti po uslovima važećim u trenutku plaćanja odnosno sklapanja ovog Ugovora.

Prodavac ne odgovara za štete i/ili gubitke eventualno nastale korišćenjem ove internet prodavnice, kao i štete i gubitke nastale upotrebom informacija dostupnih na ovoj prezentaciji u svrhe koje prevazilaze okvire predviđenih namena tih informacija.

Internet prodavnica Prodavca može sadržati linkove prema drugim internet prezentacijama, ali Prodavac nije odgovorno za bilo kakve poslovne aranžmane sa trećom stranom, do kojih se taj način eventualno može doći.

Nadležnost suda

Kupovinom u internet prodavnici Prodavca, Kupac potvrđuje da je upoznat sa Uslovima prodaje i upotrebe internet prodavnice, i da ih prihvata potpuno, kao sastavni deo ovog ugovora.

Za sve eventualne sporove koji bi mogli nastati kao posledica korišćenja ove internet prodavnice, a koji se ne mogu sporazumno rešiti, ugovara se nadležnost suda u sedištu Prodavca.